Algemene Voorwaarden – 160801

Art. 1. Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van opdracht tot het verlenen van diensten op het gebied van compliance van Wft Assist B.V., gevestigd te Zwolle, hierna te noemen “Wft Assist”.
 2. De financieel dienstverlener, zijnde de klant van Wft Assist, zal verder worden aangeduid als “de opdrachtgever”.
 3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 4. Onder “documenten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door Wft Assist te ontwikkelen, te vervaardigen, ter beschikking te stellen of te verstrekken formulieren, (concept) protocollen, adviezen, rapporten, webpagina’s e.d. Deze documenten, waaronder begrepen digitale bestanden, kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks, websites e.d.
 5. Onder “informatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de documenten als de overige (mondelinge) gegevens die door Wft Assist en/of de opdrachtgever (moeten) worden verstrekt.
 6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 7. Indien tussen Wft Assist en de opdrachtgever een overeenkomst tot het verrichten van diensten is gesloten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, dan zijn deze voorwaarden ook van toepassing op alle verdere diensten en overeenkomsten ook indien deze voorwaarden daarop niet uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard.

Art. 2. Dienstverlening Wft assist

 1. Wft Assist adviseert haar opdrachtgever op welke wijze aan de door de Wet op het Financieel Toezicht gestelde normen kan worden voldaan en redigeert ter uitvoering van die advisering documenten.
 2. Bij haar dienstverlening maakt Wft Assist gebruik van webbased tools.
 3. In deze webbased tools kan de opdrachtgever, naast relevante en specifieke informatie, de door of namens Wft Assist voor opdrachtgever ontwikkelde procedures- en formulieren raadplegen. Dit klantenportaal is voor de opdrachtgever toegankelijk op grond van een daartoe specifiek door opdrachtgever met Wft Assist te sluiten abonnement. Dit abonnement geeft recht op een door Wft Assist ter beschikking gestelde inlogcode. Wft assist doet voorstellen tot het bijwerken van de ontwikkelde procedures en documenten aan de hand van de stand van de wetgeving en de door de opdrachtgever aan Wft Assist ter beschikking gestelde informatie.
 4. Het klantenportaal van opdrachtgever is ook voor de Autoriteit Financiële Markten toegankelijk, indien dit noodzakelijk is voor een uit te voeren “audit”, mits opdrachtgever daarvoor haar schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 5. De omvang van de dienstverlening is afhankelijk van de beschrijving daarvan in de opdrachtbevestiging. Wft Assist is bevoegd haar dienstverlening te wijzigen en/of het verlenen van bepaalde diensten te beëindigen voor zover door onvoorziene omstandigheden of wijzigingen in de regelgeving het verlenen daarvan door Wft Assist tot meer dan geringe nadelige gevolgen leidt

Art. 3. Totstandkoming I duur I opschorting en beëindiging overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening van een door Wft Assist uitgebrachte schriftelijke overeenkomst van opdracht, dan wel door ondertekening door opdrachtgever van een offerte, of door telefonische/mondelinge aanvaarding van een door Wft Assist gedaan aanbod.
 2. Indien de overeenkomst telefonisch/mondeling tot stand komt zal Wft Assist een opdrachtbevestiging sturen met daarin de vastlegging van de inhoud van de overeenkomst. Indien de opdrachtgever niet per omgaande, maar in ieder geval binnen 2 weken na verzending van de opdrachtbevestiging, laat weten niet akkoord te zijn met de weergegeven afspraken, geldt dat de in de opdrachtbevestiging opgenomen afspraken een correcte weergave is van hetgeen is overeengekomen tussen opdrachtgever en Wft Assist.
 3. Wft Assist kan aan haar opdrachtgever één enkel advies uitbrengen ofwel wordt een advies gecombineerd met een of meerdere abonnement (en). In het laatste geval maakt het/de abonnement(en) integraal onderdeel uit van de schriftelijke overeenkomst of offerte.
 4. Wft Assist sluit voor wat betreft de specifieke abonnementen met haar opdrachtgevers een overeenkomst voor de duur van 1 jaar. Na afloop van de periode van 1 jaar wordt het abonnement geacht te zijn verlengd met eenzelfde periode.
 5. Opzegging van een abonnement tegen het einde van de looptijd kan door zowel de opdrachtgever als door Wft Assist plaatsvinden per aangetekend schrijven met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
 6. Wft Assist is gerechtigd om zonder voorafgaande bekendmaking de website (inclusief klantenportaal) en server (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud of noodzakelijk te verrichten aanpassingen, zonder dat hierdoor recht op schadevergoeding van opdrachtgever jegens opdrachtnemer ontstaat.
 7. Wft Assist heeft het recht – zonder nadere ingebrekestelling – haar dienstverlening, waaronder de toegang tot het klantenportaal, binnen de door Wft Assist gebruikte websites op te schorten, indien opdrachtgever diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, waaronder de algemene voorwaarden niet nakomt.
 8. Wft Assist is gerechtigd te allen tijde de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval de opdrachtgever in gebreke blijft diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen.

Art. 4. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever moet ervoor zorgen dat:
  1. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Wft Assist gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt;
  2. eventuele door de opdrachtgever aan Wft Assist verstrekte gegevensdragers, bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
  3. hij Wft Assist onmiddellijk in kennis stelt van wijzigingen in zijn organisatie, procesvoering etc. die relevant (kunnen) zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. De opdrachtgever zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Wft Assist voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
 3. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft Wft Assist het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Art. 5. Prijzen en betalingscondities

 1. Betaling van door Wft Assist verstuurde facturen dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de opdrachtgever niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt. Indien een factuur na het verstrijken van deze termijn niet volledig is betaald, is de opdrachtgever aan Wft Assist een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over het openstaande bedrag. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 2. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag Wft Assist bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 3. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Wft Assist de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 4. Bij uitblijven van volledige betaling door de opdrachtgever, heeft Wft Assist het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de opdrachtgever alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld.
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen worden door Wft Assist eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de opdrachtgever bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 6. De opdrachtgever mag de vorderingen van Wft Assist niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Wft Assist heeft.
 7. De door Wft Assist gehanteerde tarieven worden jaarlijks per 1 januari aangepast. Wijzigingen worden vooraf kenbaar gemaakt.
 8. De nieuwe tarieven worden geacht te zijn aanvaard behoudens indien daartegen binnen twee weken na publicatie bezwaar wordt gemaakt. In geval van bezwaar is Wft Assist gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een termijn van één maand.

Art. 6. Intellectuele eigendomsrechten en geheimhouding

 1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Wft Assist geleverde documenten blijven berusten bij Wft Assist.
 2. Het vermenigvuldigen, wijzigen, aanvullen van de vervaardigde en geleverde documenten in welke vorm dan ook, als ook het ter beschikking te stellen aan derden, is niet toegestaan. Bij schending van de intellectuele eigendomsrechten is opdrachtgever aan Wft Assist een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,- per geconstateerde overtreding onverminderd de aanspraken van Wft Assist op vergoeding van de werkelijk door haar geleden schade. Voor iedere dag dat de overtreding voortduurt is de opdrachtgever tevens een boete verschuldigd van € 1.000,- per dag.
 3. Het is opdrachtgever op geen enkele wijze toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Wft Assist het logo en/of de bedrijfsnaam van Wft Assist of enige andere verwijzing naar Wft Assist te gebruiken, te plaatsen, te vermelden of op enigerlei wijze zichtbaar te maken in welke vorm of uiting dan ook. Hierbij wordt onder Wft Assist eveneens verstaan de met Wft Assist gelieerde ondernemingen. Bij schending van dit verbod is de opdrachtgever verplicht alles in het werk te stellen om deze overtreding onverwijld op te heffen. Hiernaast is aan Wft Assist een direct
  opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,- per geconstateerde overtreding onverminderd de aanspraken van Wft Assist op vergoeding van de werkelijk door haar geleden schade. Voor iedere dag dat de overtreding voortduurt is de opdrachtgever tevens een boete verschuldigd van € 1.000,- per dag.
 4. Wft Assist verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de opdrachtgever heeft verkregen en waarvan deze partij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft of waarvan Wft Assist weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden.
 5. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien Wft Assist als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht.
 6. Wft Assist zal alle van de opdrachtgever ontvangen infor­matie en bestanden op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren. Wft Assist is echter nooit aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie of bestanden, tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Wft Assist.

Art. 7. Aansprakelijkheid

 1. Wft Assist zorgt er voor dat de overeengekomen diensten naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden verleend. Buiten de expliciet overeengekomen of door Wft Assist gegarandeerde kwaliteitseisen aanvaardt Wft Assist geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Wft Assist, alsmede van haar bestuurders en haar werknemers, en de door Wft Assist bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, uit welke hoofde dan ook is beperkt tot directe schade en voorts is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag, dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Wft Assist wordt uitgekeerd, vermeerderd met het door Wft Assist te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan de opdrachtgever nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
 3. In het geval de in het vorige lid bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Wft Assist in een specifiek geval geen dekking biedt of niet tot uitkering komt, is de aansprakelijkheid van Wft Assist, alsmede van haar bestuurders en haar werknemers, en de door Wft Assist bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, eveneens beperkt tot de directe schade en voorts beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht, die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte totale factuurwaarde exclusief btw. Indien opdrachtgever een abonnement heeft afgesloten geldt als totale factuurwaarde de totale factuurwaarde over de periode van 1 jaar.
 4. Voor zover deze aansprakelijkheid van Wft Assist echter betrekking heeft op indirect geleden schade, is hierbij iedere aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, uitgesloten.
 5. Alle aanspraken van de opdrachtgever uit welke hoofde dan ook vervallen binnen één jaar na het moment waarop opdrachtgever met de schade bekend werd of had kunnen zijn.
 6. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van de door Wft Assist ontwikkelde, vervaardigde en verstrekte documenten. Wft Assist is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit. De Opdrachtgever zal Wft Assist vrijwaren ten aanzien van alle aanspraken van derden op dit punt.
 7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn werkzaamheden en dienstverlening al dan niet uitgevoerd met de door Wft Assist ontwikkelde, vervaardigde en verstrekte documenten. Wft Assist is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit. De Opdrachtgever zal Wft Assist vrijwaren ten aanzien van alle aanspraken van derden op dit punt.
 8. Wft Assist is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van informatie die door opdrachtgever in het kader van de opdracht wordt verstrekt of die de opdrachtgever nalaat (tijdig) aan Wft Assist te verstrekken.

Art. 8. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de tussen Wft Assist en de opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Wft Assist is gevestigd, zij het dat Wft Assist altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de opdrachtgever is gevestigd.

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder het nummer 50071262